Partneralimentatie

Partneralimentatie

Na echtscheiding kan het zijn dat een ex-partner gehouden is bij te dragen in het levensonderhoud van de andere ex-partner. Dit kan het geval zijn indien een ex-partner niet in staat is in het eigen levensonderhoud te voorzien. Gekeken wordt daarbij naar het netto gezinsinkomen dat partijen hadden tijdens het huwelijk. Er wordt in beginsel vanuit gegaan dat iedere partner na scheiding 60% van dit netto gezinsinkomen nodig heeft om op een gelijk welstandsniveau te kunnen blijven leven als tijdens het huwelijk. Indien een ex-partner met eigen inkomen niet in deze behoefte kan voorzien en ook daartoe niet in staat kan worden geacht dan wordt berekend of de andere ex-partner draagkracht heeft om hierin bij te dragen.

Bij de draagkracht wordt gekeken naar het inkomen en de lasten van de ex-partner. Indien er sprake is van draagkracht dan dient er nog een laatste check te worden uitgevoerd. Het is namelijk niet de bedoeling dat de ex-partner die partneralimentatie gaat ontvangen hierdoor in een financieel betere positie komt dan de andere ex-partner. Er wordt derhalve een vergelijking gemaakt waaruit volgt welk bedrag ieder van partijen maandelijks netto te besteden overhoudt. Hiervoor zijn ook de inkomensgegevens en gegevens over de lasten van degene die partneralimentatie wenst te ontvangen nodig.

De duur van de partneralimentatie is met ingang van 1 januari 2020 gewijzigd naar in beginsel de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als er sprake is van kortgezegd (en onder voorwaarden) een langdurig huwelijk waarbij de geboortedatum van de alimentatiegerechtigde een rol speelt, een huwelijk met jonge kinderen of een langdurig huwelijk waarbij de alimentatiegerechtigde op kortere termijn pensioengerechtigd zal zijn. De wet geeft ook een mogelijkheid om na verloop van de wettelijke termijn verlenging van de alimentatieverplichting te vragen.

Aan degene die alimentatie ontvangt wordt aangeraden om het te ontvangen bedrag vast te laten leggen in een uitspraak van de rechtbank zodat, indien er geen tijdige betaling plaatsvindt, een deurwaarder of het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kan worden ingeschakeld om de verschuldigde bijdrage te gaan innen. Deze instanties hebben hiervoor een gerechtelijke uitspraak nodig.

Indien de feitelijke situatie of de inkomenssituatie bij een van de ex-partners wijzigt, kan er in beginsel een wijziging van partneralimentatie worden gevraagd. De financiƫle situatie van beide ex-partners zal dan opnieuw aan de hand van de actuele gegevens worden beoordeeld.

Mocht u specifieke vragen hebben over partneralimentatie neem dan contact op via info@peetersadvocatuur.nl, 0475-820230 of via het contactformulier op de website.

Meer informatie?